اخلاق و حقوق زن در اسلام
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: مقاله حاضر نگاهی به وضعیت اخلاق در مکتب حقوقی سلام نسبت به زن انداخته است و از جهتی متفاوت و زاویه ای اخلاقی به داوری در مورد نظام حقوقی زن پرداخته شده است. برای همین منظور، در این مقاله ابتدا به تعاریف اخلاق و حقوق و مبنا و منشأ آن دو و وجوه تمایز آن ها از هم پرداخته شده است. و سپس برای تبیین حقوق زنان، ویژگی های نظام حقوقی اسلام بیان شده است. از این رهگذر از حقوق انسانی و اخلاقی که اسلام به زنان مانند مردان بحث شده سپس به پاره از حقوق زنان که متفاوت از مردان است پرداخته شده است. و در پایان نسبت به این حقوق اختصاصی زنان، بررسی اخلاقی انجام شده است و آن بر اساس معیار اخلاق قضاوت شده است. کلید واژه: اخلاق، حقوق، زن، اسلام، حقوق زن، نظام حقوقی اسلام.