فطرت الهی از منظر علامه طباطبائی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از مسائل مهم در انسان شناسی اسلامی، مسئله فطرت انسان است. اهمیت این موضوع بخاطر جنبه الهی بودن فطرت بشری است بگونه ایکه انسان، بسبب آن، به آفریدگار هستی رهنمون می شود. مقاله پیش رو نگاهی به فطرت الهی انسان از منظر حکیم نامدار علامه طباطبائی است. ایشان فطرت را نوعی هدایت تکوینی خالق در دو عرصه بینش و کشش دانسته و سپس آن را با جنبه الهی پیوند داده است. در این مقاله به بررسی فطرت در لغت و اصطلاح پرداخته شده و سپس معرفت و گرایش فطری انسان به خداوند یا خداشناسی و خداخواهی فطرت آدمی واکاوی شده است و أبعاد این مسأله در شناخت حضوری و حصولی فطرت از حقّ تعالی پیگیری شده است. در پایان دلائل خداشناسی و خداخواهی فطرت انسان از منظر عقل و نقل آورده شده است. واژگان کلیدی: فطرت، الهی، علامه طباطبائی، خداشناسی فطری، خداخواهی فطری.