بررسی انتقادی آراء و مبانی هرمنوتیکی دکتر سروش
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: از چهره های روشنفکری معاصر جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش است. او از اردیبهشت سال 1367 وارد مرحله جدیدی می شود و پای به عرصه هرمونتیک و معرفت شناسی معارف دینی می گذارد. بازشناسی مبانی و آراء هرمنوتیکی سروش از دغدغه های متفکرین معاصر بوده است و از آنجا که اندیشه های سروش مبتنی بر این مبانی بوده، لذا واکاوی و بررسی این پایه ها کمک شایانی در شناخت و نقد اندیشه‌های ایشان کرده است. سروش با تدوین کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، رویکرد گادامری و نسبی گرایی معرفت دینی را عینیت بخشید. ایشان برای اولین بار توانست نظریه خودش را با استفاده از ذهن شناسی و رویکرد معرفت شناسانه کانت و هرمونتیک فلسفی گادامر نظام مند سازد. البته سروش هیچ گاه در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نام گادامر را نمی‌برد ولی از نظریات این دانشمند در آثارش بهره های فراوان برده است. از منظر سروش، همه فهم ها و معرفت های بشری متغیّر بوده و هیچ فهم مطلقی وجود ندارد. ایشان همه متون را صامت دانسته و فهم هر متنی را مبتنی بر پیش فرض ها و علم به تئوری ها گرفته است و از اینجا قائل به معنا دادن مفسر به متن شده است. واژگان کلیدی: هرمونتیک، عبدالکریم سروش، تفسیر متن، تاویل متن، قبض و بسط تئوریک شریعت.