تحقیقی در مسأله شر و شبهات آن
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل مهم در عرصه دین پژوهی و فلسفه دین، مسأله شر است که همواره ذهن متفکران دینی را به خود مشغول داشته است. مساله شرور، به معناى عام آن، یکى از کهن ترین مسائلى است که از دیرباز اندیشه آدمى را به خود مشغول داشته است. از آن هنگام که انسان پا بر عرصه خاک نهاد، خویشتن را هم آغوش رنج و رنجورى یافت و همراه با شیرینى لذت و کامیابى، تلخى محنت و ناکامى را نیز چشید و بزودى دانست که حیات آکنده از نیکى و نیالوده به شر و بدى، آرزویى دست نیافتنى است. مواجهه آدمى با رویه دردآلود و اندوهبار زندگانى و رویارویى او با مصیبتها و فلاکتهاى آن، پرسشهایى را فراروى ذهن جستجوگر او قرار مى داد; پرسشهایى که امروزه پس ا ز گذشت هزاران سال هنوز هم تازه و جدیدند ، در این مقاله سعی به عمل امده که شبهات در این عرصه مطرح شده سپس به ان پاسخ داده شود .