تحلیل معناشناختی مفهوم قرآنی «ايمان» با تأکید بر آراء متکلّمان مسلمان
30 بازدید
محل نشر: ایین حکمت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ایمان یکی از مفاهیم بنیادین و پرکابرد در منابع اسلامی است؛ به گونه‌ای که در تاریخ اندیشه اسلامی اولین نزاع‌های علمی درباره ماهیّت ایمان بوده است؛ از پیامدهای عملی این نزاع علمی، پیدایش فرقه‌های مختلف اعتقادی بوده که حتّی در برخی موارد منجرّ به تکفیر دیگر گروه‌ها شده است؛ با این‌ وجود همچنان در میان متفکّران مسلمان دیدگاه‌های مختلف و گاه متناقضی درباره آن دیده می‌شود. بنابراین ضرورت دارد تا این مفهوم مورد بازکاوی مجدد قرار گیرد؛ چرا که بدون داشتن درکی درست از این مفهوم، کاربست آن در مقام عمل نیز با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد. رسالت نوشتار حاضر تلاش در راستای تبیین درست این مفهوم از منظر قرآن کریم البته با بهره‌گیری و تأکید بر آراء متکلّمان مسلمان است؛ نوشتار حاضر در سه بخش سامان یافته است؛ در بخش اول با بکارگیری روش انگاره‌سازی تلاش شده است تحلیل معنا شناختی منسجمی از ایمان در قرآن دست‌یابیم؛ در بخش دوم این مقاله برجسته‌ترین دیدگاه‌های متکلمان مسلمان در مورد ایمان یعنی تصدیق قلبی، عمل جوارحی، دیدگاه دوجزئی، دیدگاه سه جزئی، اعتراف زبانی و نظریه معرفت، مورد واکاوی قرار گرفته است. فرجامین بخش این نوشتار نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث اختصاص یافته است. واژگان كليدي: قرآن، تحلیل معناشناختی، ايمان، متكلّمان مسلمان